ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน 

ที่อยู่   :   โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ  
      หมู่ที่ 3  ตำบลห้วยต้อน  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  36000
                โทรศัพท์    :    044-812-377 , 044-821-104 
                E-mail       :    pongkongnuea@gmail.com,  

<<----------------------------->>
ติดต่อบุคลากร

ลำดับ              ชื่อ-สกุล      ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1.  นายวุฒิชัย  ชัยอาคม     ผู้อำนวยการโรงเรียน  093-383-2767 
2.  นางเพลินพิศ  แสนเสร็จ ครูชำนาญการพิเศษ 085-497-5605
3.  นางจรูญ  วรรณพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ 084-760-7313
4.  นางมาลี  ระวังกิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ  083-385-2774 
5.   นางบังอร  รักอาชา ครูชำนาญการพิเศษ  085-773-8840
6.  ว่าที่ร.ต.สัญญา  พรหมผุย ครูชำนาญการพิเศษ  083-364-2880
7.  นายไพรวัลย์  มั่นคง นักการภารโรง  085-771-2187
8.   นายปริญญา  ฝาชัยภูมิ  ครูธุรการ  080-732-7305
                             

       
                                 
Comments