ข้อมูลโรงเรียน
 ประวัติการก่อตั้ง

โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ  หมู่ที่ 3  ตำบลห้วยต้อน  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  พื้นที่ทั้งหมดจำนวน 5  ไร่  1 งาน 33 ตารางวาก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 ที่ หมู่ 3 ตำบลห้วยต้อน  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด-ชัยภูมิ  มีพื้นที่จำนวน 5  ไร่  งาน  33  ตารางวา  โดยการนำของนายแก้ว  คงกุดขมิ้น  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ได้พาชาวบ้านจัดหาวัสดุมาก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ได้เปิดเรียนเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2518  โดยมีนายเกษม  บุญญานุสนธิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ซึ่งได้แยกนักเรียนมาจากโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา  
มีนักเรียนในวันเปิดเรียนครั้งแรกจำนวน 113 คน ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – 2 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
6

ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน คือ  นายวุฒิชัย  ชัยอาคม  วุฒิการศึกษา ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)  ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ มีข้าราชการครู
5 คน นักการภารโรง 1 คน ครูธุรการ 1 คน ปัจจุบัน
(ปีการศึกษา
2557) โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ  จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่
1 และ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 45 คน ชาย 21 คน หญิง 24 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)