บุคลากร
นายวุฒิชัย  ชัยอาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ


 
สอนระดับชั้นอนุบาล 1-2
 
นางเพลินพิศ  แสนเสร็จ
 ครูชำนาญการพิเศษ

สอนระดับชั้นป.1-ป.2

นางจรูญ  วรรณพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 สอนระดับชั้นป.3
  
นางบังอร  รักอาชา
ครูชำนาญการพิเศษ


 

 สอนระดับชั้นป.4

นางมาลี  ระวังกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
 
สอนระดับชั้นป.5-ป.6

ว่าที่ร.ต.สัญญา  พรหมผุย
ครูชำนาญการพิเศษ 
 
นักการภารโรง

นายไพรวัลย์  มั่นคง
ลูกจ้างประจำ
             

 
 
นายปริญญา  ฝาชัยภูมิ
ครูธุรการ